เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท พิเศษ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101006 : พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) ปรับปรุง 54 -ป.โทพิเศษ แผน ก
ปีการศึกษา 2558
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 56920178 นางไข่มุก ไชยเจริญ- 17 มิถุนายน 2559 อนุมัติ
2 56920181 นางพรทิพย์ โชครุ่ง- 17 มิถุนายน 2559 อนุมัติ
3 55920308 นางสาวแพรวนภา บุญประถัมภ์- 17 มิถุนายน 2559 อนุมัติ
4 55920310 นางสาวเลอลักษณ์ มหิพันธุ์- 17 มิถุนายน 2559 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29