เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101181 : พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) ปรับปรุง 49 - ป.โทพิเศษ (แผน ก)
ปีการศึกษา 2557
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 52920214 นางสาวคณิตา จันทวาส- 17 สิงหาคม 2558 อนุมัติ
2 51924084 นางสาวนวลพรรณ อิศโร- 17 สิงหาคม 2558 อนุมัติ
3 51924138 นางสาวเพ็ญประภา ไสวดี- 17 สิงหาคม 2558 อนุมัติ
4 51924183 นางสาวศิวาภรณ์ ศรีสกุล- 17 สิงหาคม 2558 อนุมัติ
5 54920152 นางสาวสลิลทิพย์ โกพลรัตน์- 17 สิงหาคม 2558 อนุมัติ
6 51924206 นางสาวสุภาวดี อรรคพัฒน์- 17 สิงหาคม 2558 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29