เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001080 : การพยาบาลครอบครัว - ป.โท (แผน ก)
ปีการศึกษา 2549
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 45911505 นางสาวอินทิรา ลิ่มเชย- 13 กรกฎาคม 2550 อนุมัติ
2 45911491 นางสรนา มงคล- 6 กรกฎาคม 2550 อนุมัติ
3 45911480 นางสาววรางคณา อุไรวงษ์- 13 กรกฎาคม 2550 อนุมัติ
4 45911435 นางปฤษณพร ศิริจรรยา- 13 กรกฎาคม 2550 อนุมัติ
5 45911468 นางสาวปริศนา ยิ่งราษฎร์สุข- 13 กรกฎาคม 2550 อนุมัติ
6 45911446 นางสาวจันทิมา ชินสร้อย- 30 พฤษภาคม 2550 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29