เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101077 : พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) ปรับปรุง 49 - ป.โท พิเศษ (แผน ก)
ปีการศึกษา 2557
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 51923940 นาวาตรีหญิงจิรภา เพ็งฉาย- 17 สิงหาคม 2558 อนุมัติ
2 51923964 นางสาวณิชกานต์ กัญเจียก- 17 สิงหาคม 2558 อนุมัติ
3 51924008 นางมยุรี ตนคัมภีรวาท- 17 สิงหาคม 2558 อนุมัติ
4 51924015 นาวาตรีหญิงระวิพรรณ สุนทรเวชพงษ์- 17 สิงหาคม 2558 อนุมัติ
5 51924022 นางฤดีวรรณ รัตนานุวัติ- 17 สิงหาคม 2558 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29