เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาเอก ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร5001001 : พยาบาลศาสตร์ (Inter) - ป.เอก ปี 48
ปีการศึกษา 2554
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 48810335 นางสาวกชพร สิงหะหล้า- 18 พฤศจิกายน 2554 อนุมัติ
2 48810342 นางจิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส- 7 ตุลาคม 2554 อนุมัติ
3 48810359 นางณัชนันท์ ชีวานนท์- 19 กันยายน 2554 อนุมัติ
4 48810366 นางสาวกาญจนา พิบูลย์- 1 ธันวาคม 2554 อนุมัติ
5 48810373 นางสาวเจนเนตร พลเพชร- 18 พฤศจิกายน 2554 อนุมัติ
6 48810380 นางสาวเบญจวรรณ เอกะสิงห์- 18 พฤศจิกายน 2554 อนุมัติ
7 48810397 นางสาวเพ็ญนภา อุ่นสนิท- 18 พฤศจิกายน 2554 อนุมัติ
8 48810427 นางสาวสายฝน ม่วงคุ้ม- 18 พฤศจิกายน 2554 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29