เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตสถาบันสมทบ
ระดับการศึกษาสถาบันสมทบ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101201 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 - ป.ตรี : สถาบันสมทบจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
ปีการศึกษา 2549
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 49000896 นางกรกมล รุ่งเรืองกิจพัฒนา- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
2 49000902 นางกันยารัตน์ เลิศเรืองสิริวัฒนา- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
3 49000919 นางกิ่งประกา เบญญาธนศรีศักดิ์- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
4 49000926 นางสาวกุหลาบ สิงหชาติ- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
5 49000933 นางแก้วเกษ อาษา- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
6 49000940 นางขนบพร นามโยธา- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
7 49000957 นางเขมภัสสท์ เนื่องชมภู- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
8 49000964 นางจงพิศ จันทรา- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
9 49000971 นางจริยา พันธโคตร- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
10 49000988 นางจันจิรา บุญโนนแต้- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
11 49000995 นางจันทร์เพ็ญ จึงวานิช- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
12 49001008 นางจิตติพร บุตโรบล- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
13 49001015 นางจิตร์จารึก ทองทับ- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
14 49001022 นางจิราภรณ์ พรหมวงษ์ซ้าย- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
15 49001039 นางจุฬาภรณ์ บุญเสริม- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
16 49001046 นางเจษฎาภรณ์ จำปาเรือง- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
17 49001053 นางชนนิกานต์ อักษร- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
18 49001060 นางชนิกานต์ ศรีพล- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
19 49001077 นางสาวชุติกาญจน์ ถาวรเจริญ- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
20 49001084 นางดาวรุ่ง พิมพ์แสงศิลป์- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
21 49001091 นางดาววดี ลีลาวัฒนานนท์กุล- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
22 49001107 นางสาวเด่นนภา ปัดทุม- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
23 49001114 นางทัศนา ถาวรศิริ- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
24 49001121 นางสาวทิวาพร พิมพ์พงษ์ต้อน- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
25 49001138 นางสาวธัญลักษณ์ แสงใส- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
26 49001145 นางนงนุช ภูเกิดพิมพ์- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
27 49001152 นางนงเยาว์ บริกุล- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
28 49001169 นางนัยนา จำเริญเจือ- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
29 49001176 นางนารีรัตน์ ผานาค- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
30 49001183 นายนิพนธ์ ทองแก้ว- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
31 49001190 นางนิยาภรณ์ บุตรจำปา- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
32 49001206 นางสาวนุชนภา เสนจันตะ- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
33 49001213 นางประนอง พิมพานิช- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
34 49001220 นางประภัสสร คนชม- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
35 49001237 นางประภาพร ศรีสว่าง- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
36 49001244 นางปราณี ยังศิริ- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
37 49001251 นางสาวปุณยวีร์ จังอินทร์- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
38 49001268 นางสาวพรพรรณ เจริญวัฒนวิญญู- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
39 49001275 นางปริษา ศิริมงคล- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
40 49001282 นางสาวพิมลพรรณ ทองธรรมชาติ- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
41 49001299 นางสาวเพ็ญมณี จะมะรี- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
42 49001305 นางเพ็ญศิริ จันทร์เรือง- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
43 49001312 นางสาวเพลินพิศ อิทธิเวสสะเลิศ- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
44 49001329 นางภัทนา นวลโสภา- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
45 49001336 นางมยุรฉัตร ภิรมย์ไกรภักดิ์- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
46 49001343 นางมลิวรรณ บ่อไทย- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
47 49001350 นางมะลัย ปัตลา- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
48 49001367 นางสาวพิชญ์สินี บรรพจันทร์- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
49 49001374 นางรพีภัทรา บำรุงฤทธิ์- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
50 49001381 นางรัมภ์รดา มะณี- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
51 49001398 นางรุ่งตะวัน โคตรวงศ์- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
52 49001404 นางรุ่งนภา เกษคำ- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
53 49001411 นางสาวรุจิรา ชนะบุญ- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
54 49001428 นางวนิดา มาชัย- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
55 49001435 นางวันทนีย์ คำชะนะ- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
56 49001442 นางวาสนา อุดมถิ่น- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
57 49001459 นางสาววิมลพร สุปัตติ- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
58 49001466 นางวิไลวรรณ อินทร์แก้ว- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
59 49001473 นางเวรุวรรณ ดอนโอภาส- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
60 49001480 นางสาวศศิมา แสนวิลัย- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
61 49001497 นางศุภลักษณ์ เลิศสิริกันยา- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
62 49001503 นายศุภัชค์ หมั่นกุล- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
63 49001510 นายเศกสรรค์ วรรณพงษ์- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
64 49001527 นางสมใจ พรมณี- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
65 49001534 นางสมร แสนดาหมื่น- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
66 49001541 นางสมฤดี พรหมคุณ- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
67 49001558 นางสวนีย์ พานิชเจริญ- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
68 49001565 นางสากล ชัยภักดี- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
69 49001572 นางสาวสาวิตรี เรียบร้อย- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
70 49001589 นางสำเรือง ศิริเย็น- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
71 49001596 นางสาวสุกัญญา ช่อเกตุ- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
72 49001602 นางสุขขี แสงส่อง- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
73 49001619 นางสุชิลา คงประดิษฐ- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
74 49001626 นางสาวสุนทรีย์ หุ่นศรี- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
75 49001633 นางสาวสุนิตา โอษคลัง- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
76 49001640 นางสาวสุนิสา แถวทองคำ- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
77 49001657 นางสุปราณี แหวนวงษ์- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
78 49001664 นางสาวสุปรียา เรียงเอียด- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
79 49001671 นางสุพัตรา ถันชมนาง- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
80 49001688 นางสุพาพร การเรียน- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
81 49001695 นางสุภาภรณ์ รองเมือง- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
82 49001701 นางสุมาลี วิชัยโย- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
83 49001718 นางสาวอรทัย ถิตย์รัศมี- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
84 49001725 นางสาวอรพินท์ ตัญญบุตร- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
85 49001732 นางอรุณ จำนงชอบ- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
86 49001749 นางอัฉราวดี พุทธชาติ- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
87 49001756 นางเอื้องคำ ฉิมโค้- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
88 49001763 นางดำรงจิต มณีวงษ์- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
89 49001770 นางทิพวรรณ พรมเกตุ- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
90 49001787 นางสาวกรองกาญจน์ กายสิทธิ์- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
91 49001794 นายกฤษฎินทร์ ตรีกลางดอน- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
92 49001800 นางสาวจันทร์เพ็ญ โอกระโทก- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
93 49001817 นางสาวจารุวรรณ คุ้มกลาง- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
94 49001824 นางสาวจารุวรรณ ไชยบุบผา- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
95 49001831 นางสาวจิตติมา หอมสินธุ์- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
96 49001848 นางสาวจิราวรรณ ศรีสุรินทร์- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
97 49001855 นางสาวจุรีรัตน์ เรืองมะเริง- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
98 49001862 นางสาวชื่นฤทัย ทองทา- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
99 49001879 นางสาวณัฐินา เขียวอ่อน- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
100 49001886 นายไตรวุฒิ พจน์จะโป๊ะ- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
101 49001893 นางสาวธิดารัตน์ รุมพรสระน้อย- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
102 49001909 นางสาวนพวรรณ คูธนบดี- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
103 49001916 นางสาวนภาลัย เดชคุณรัมย์อันดับ 2 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
104 49001923 นางสาวนวลอนงค์ โพธิ์ศรี- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
105 49001930 นางสาวนัฐกานต์ ฝาเฟี้ยม- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
106 49001947 นายนัฐพงษ์ คะเนนอก- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
107 49001954 นางสาวนิตยา มุ่งปั่นกลาง- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
108 49001961 นางสาวนิเยาวดี โชติกเสถียร- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
109 49001978 นางสาวนิรมล แก้วลองบน- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
110 49001985 นางสาวปภาวดี พวงพลอย- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
111 49001992 นางสาวประภาพร ซึมรัมย์- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
112 49002005 นายตรีนภัทร ทิศกระโทก- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
113 49002012 นางสาวประหยัด นาคพรต- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
114 49002029 นางสาวผจงจิตต์ กุลทอง- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
115 49002036 นางสาวพนาภรณ์ พันชนะ- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
116 49002043 นางสาวพัชรา ตันชัยวิทยากุล- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
117 49002050 นางสาวฟ้าสาง สียางนอก- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
118 49002067 นางสาวมณีรัตน์ อันทะสา- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
119 49002074 นางสาวมะลิวัลย์ ประสมเพชร- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
120 49002081 นางสาวมัทรี แสนรัตน์- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
121 49002098 นางสาวยุพาวดี พิมพ์แพทย์อันดับ 2 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
122 49002104 นางสาวรัตนาภรณ์ นวลสวาย- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
123 49002111 นางสาวรุ้งภิรุณ ขันสาลี- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
124 49002128 นางสาวลำเพย แก้วยา- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
125 49002135 นางสาววรุณยุพา สุแดงน้อย- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
126 49002142 นางสาววันวิสา กวดพุทรา- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
127 49002159 นางสาววาสนา ปั่นกลาง- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
128 49002166 นางสาววิภาพร อินทร์สัมฤทธิ์- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
129 49002173 นางสาวศิริญญา ชมขุนทด- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
130 49002180 นางสาวศิริพร กิจขุนทด- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
131 49002197 นายศุภกร หวานกระโทกอันดับ 1 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
132 49002203 นายกฤษณพงษ์ บมขุนทด- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
133 49002210 นางสาวสลักจิตร อินนอก- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
134 49002227 นางสาวสาวิตรี เชิญกลาง- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
135 49002234 นางสาวสุกัญญา ลดกระโทก- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
136 49002241 นางสาวสุนทรี จี๋ใจหล้า- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
137 49002258 นางสาวสุนิษา ปาด้วง- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
138 49002265 นางสาวสุรีย์รัตน์ เต่าทองคำ- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
139 49002272 นางสาวแสงระวี เนาวโกมุท- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
140 49002289 นางสาวปุณญพัทธ์ ทิศกระโทก- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
141 49002296 นางสาวอรวรรณ ดวงใจ- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
142 49002302 นางสาวอัจจิมา นิตย์ด่านกลาง- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
143 49002319 นางสาวอัญชลี บำเพ็ญรัตน์- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
144 49002326 นางสาวอัมภากร หาญณรงค์- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
145 49002333 นางสาวอำไพ ขาวคม- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
146 49002340 นางสาวอุษณีษ์ วิริยโกศลอันดับ 2 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29