เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตสถาบันสมทบ
ระดับการศึกษาสถาบันสมทบ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101203 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 - ป.ตรี : สถาบันสมทบจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
ปีการศึกษา 2560
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 60000128 นายอิศรา ทับแสง- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
2 60000127 นางสาวอาภาภรณ์ ทองประเทือง- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
3 60000126 นางสาวอัจจิมา พรมทองพันธ์- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
4 60000125 นางสาวอลิสา บุญเลิศ- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
5 60000124 นางสาวอรุณรัศม์ จันทร์ทีอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
6 60000123 นางสาวอรอุมา แสงอรุณ- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
7 60000122 นางสาวอรจนา แย้มศรี- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
8 60000121 นางสาวอรกนก อ่อนหล้า- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
9 60000120 นางสาวอภิสรา รุ่งวิริยพงศ์- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
10 60000119 นางสาวหัทยา พรมโกฏิ์- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
11 60000118 นางสาวสุวิมล อธิเกียรติ์- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
12 60000117 นายสุริยการ มั่งมีผล- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
13 60000116 นางสาวสุภิญญา เทพประสิทธิพงศ์- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
14 60000115 นางสาวสุภาวาณี ศรีคีรีวงศ์- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
15 60000114 นางสาวสุประวีณ์ ภิรมย์พลัดอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
16 60000113 นางสาวสุชาดา เวชสุนทร- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
17 60000111 นางสาวสุกัญญา คงทรัพย์- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
18 60000112 นางสาวสุกัญญา ประสาทศิลป์อันดับ 2 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
19 60000110 นางสาวสัตตกมล เดชศรี- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
20 60000109 นางสาวสวรินทร์ น้อยแก้ว- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
21 60000108 นางสาวสมใจ ทวีสุข- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
22 60000107 นางสาวศุภรัตน์ รัตนปรีดากุล- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
23 60000106 นางสาวศิวารักษ์ รักษ์มณี- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
24 60000105 นางสาวศิริมา อำมะราอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
25 60000104 นางสาวศศิวิมล มีสมสินธุ์- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
26 60000103 นางสาวศศินันท์ แช่มชอง- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
27 60000102 นางสาวศรีสุดา แจ่มจำรัส- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
28 60000101 นางสาววิภาภรณ์ ทองดีอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
29 60000100 นางสาววิภาดา สุวรรณโชติ- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
30 60000099 นางสาววิชิตา สนิทกูล- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
31 60000098 นางสาววัททนี บุญเรือง- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
32 60000097 นางสาววลัยพันธ์ พัฒนโภครัตนา- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
33 60000096 นางสาววริยา นวลละออง- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
34 60000095 นางสาววรางคณา เกษร- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
35 60000094 นางสาววรัญญา สุขศรี- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
36 60000093 นางสาววรรษา อรรถจารุสิทธิ์- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
37 60000092 นางสาววรรณวิสา อมรนันทวัฒนะ- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
38 60000091 นางสาววนิชชา มาสุข- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
39 60000090 นางสาวรุ่งทิวา สนหลี- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
40 60000089 นางสาวรัตติยา อารีรักษ์- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
41 60000088 นางสาวรัชนีกร บุญก่อเกื้อ- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
42 60000087 นางสาวรพีพรรณ รัตนวิชัย- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
43 60000086 นางสาวยมลพร ตุ่มไทย- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
44 60000085 นางสาวมุกดาวรรณ ทิพยสุข- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
45 60000084 นางสาวมาธิดา โพธิ์ธรรม- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
46 60000083 นางสาวมนัญชยา เทศศรีเมือง- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
47 60000082 นางสาวมณีรัตน์ วงษ์นาค- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
48 60000081 นางสาวมณฑิชา พูลพิพัฒน์- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
49 60000080 นางสาวภัสสร สุขมาก- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
50 60000079 นางสาวแพรวพรรณ แดงศรี- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
51 60000078 นางสาวแพรพลอย ศรีวรรณ- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
52 60000077 นางสาวเพ็ญประภา แก้วมณี- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
53 60000076 นางสาวพุทธชาติ ชำนินอก- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
54 60000075 นางสาวพิมทิพย์ เกิดหลำ- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
55 60000073 นางสาวพิชญา กองทรัพย์เจริญ- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
56 60000074 นายพิชญา ไสยกิจ- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
57 60000072 นางสาวพรรณารายณ์ แดงศรี- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
58 60000071 นางสาวพรพรรณ เอี่ยมใจบุญ- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
59 60000070 นางสาวพรทิพย์ ถนัดสัญญาอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
60 60000069 นางสาวพนิดา นุ่มถนอม- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
61 60000068 นางสาวปิยาณี เขินอำนวย- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
62 60000067 นางสาวปิยะวรรณ รัตนะพิบูลย์กุลอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
63 60000066 นางสาวปิยะวดี หัตถดล- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
64 60000065 นายปิยพันธ์ ปัญญาใส- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
65 60000064 นางสาวปาริฉัตร์ เหลืองอ่อน- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
66 60000063 นางสาวปานเรขา เอื้ออาดูลย์กูล- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
67 60000062 นางสาวปานไพลิน โรจน์เจริญกิจ- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
68 60000061 นางสาวปวิตรา ขุนนากลัดอันดับ 1 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
69 60000060 นางสาวเบญจวรรณ แสนบุญเรือง- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
70 60000059 นางสาวนุชนาฏ สังขะนันท์อันดับ 2 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
71 60000058 นางสาวนิศาชล แสงพั่ว- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
72 60000057 นางสาวนันทิยา บัวคำ- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
73 60000055 นางสาวนริศรา สุวรรณ์- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
74 60000056 นางสาวนริศรา เสนเพ็ง- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
75 60000054 นางสาวนภัส เทียนขาว- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
76 60000053 นางสาวธิดารัตน์ สร้อยสำลี- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
77 60000052 นางสาวธาริณี อภัยรัตน์- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
78 60000051 นางสาวธันยพร วิเชียรเครือ- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
79 60000050 นายธวัชชัย จินดา- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
80 60000049 นางสาวธนัญญา ศิริรัตน์- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
81 60000048 นายธนกร บุญเจือ- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
82 60000047 นายทิวากร บุญมากอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
83 60000046 นางสาวทิตญา สอนราษฎร- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
84 60000045 นางสาวทักษพร อู่อินทร์- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
85 60000044 นางสาวดลพร เส้งมีอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
86 60000043 นางสาวณิชมน พารา- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
87 60000042 นางสาวณัฐรุจา ใจห้าว- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
88 60000041 นางสาวณัฐริกา มีศรี- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
89 60000040 นางสาวณัฐธิดา เดือนเพ็ญ- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
90 60000039 นางสาวณัฐกานต์ นามวิชัย- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
91 60000038 นางสาวณัชชารี ยศเพิ่มศักดิ์- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
92 60000037 นางสาวชุติกาญจน์ วิรเศรษฐ์- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
93 60000036 นางสาวชัญญา จันเสงี่ยม- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
94 60000035 นางสาวชลธิชา วชิรหัตถพงศ์- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
95 60000034 นางสาวชมพูนุช เงินพุ่ม- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
96 60000033 นางสาวชนนิกานต์ นาเมือง- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
97 60000032 นางสาวจุฑารัตน์ ผสมทรัพย์- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
98 60000031 นางสาวจุฑากาญจน์ สันติบำรุง- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
99 60000030 นางสาวจินดาพร ลิ้มกุล- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
100 60000029 นางสาวจารุภา พรหมชาติ- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
101 60000028 นางสาวจรรยาการ จิ๋วน้อย- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
102 60000027 นางสาวจตุพร ใบสันต์- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
103 60000026 นางสาวคคนางค์ ประสานนิล- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
104 60000025 นางสาวขนิษฐา วงศ์จันทร์- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
105 60000024 นางสาวเกสรา สนิทแสง- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
106 60000023 นางสาวกุสุมา แจ่มจำรัส- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
107 60000022 นางสาวกุลสตรี ลักษณาวงษ์อันดับ 2 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
108 60000021 นางสาวกุลภัสร์ บัวประโคน- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
109 60000020 นางสาวกานต์ปริยา พัฒนโภครัตนา- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
110 60000018 นางสาวกาญจนา เข็มเอี่ยม- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
111 60000019 นางสาวกาญจนา จึงจรัสทรัพย์- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
112 60000017 นางสาวกฤติยาภรณ์ พันธุ์เจริญสุข- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
113 60000016 นางสาวกมลวรรณ อิสราวิศาล- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
114 60000015 นางสาวกนกวรรณ หล่อทอง- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ