เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาเอก ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร5001006 : ปร.ด. (พยาบาลศาสตร์) - ปรับปรุง 55 - ป.เอก เต็มเวลา หลักสูตรนานาชาติ
ปีการศึกษา 2563
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 60810014 Ms.MAI THI LAN ANH- 17 พฤศจิกายน 2563 อนุมัติ
2 59810069 นางเขมิกา ณภัทรเดชานนท์- 4 ธันวาคม 2563 อนุมัติ
3 60810034 นางสาวนฎา งามเหมาะ- 14 ตุลาคม 2563 อนุมัติ
4 60810006 นางสาวนะฤเนตร จุฬากาญจน์- 14 ตุลาคม 2563 อนุมัติ
5 60810007 นางสาวพรพรรณ สุดใจ- 26 สิงหาคม 2563 อนุมัติ