เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001016 : พย.ม. (หลักสูตรนานาชาติ) ปรับปรุง 60 (Adult Nursing Pathway) -ป.โทเต็มเวลา (แผน ก2) เหมาจ่าย
ปีการศึกษา 2563
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 61910050 MR.DAWA GYELTSHEN- 27 พฤศจิกายน 2563 อนุมัติ
2 61910051 Ms.KINLEY YANGDON- 27 พฤศจิกายน 2563 อนุมัติ
3 61910052 MR.NIMA DORJI- 27 พฤศจิกายน 2563 อนุมัติ