เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101016 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา 2563
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 59010289 นางสาวชลิดา คำสิงคะ- 27 พฤศจิกายน 2563 อนุมัติ
2 59010079 นางสาวณัฐกานต์ สิงห์ทอง- 27 พฤศจิกายน 2563 อนุมัติ
3 59010216 นางสาวนฤมล แก้วไชยนาม- 27 พฤศจิกายน 2563 อนุมัติ
4 59010294 นางสาวพัชราภา วิลานันท์- 27 พฤศจิกายน 2563 อนุมัติ
5 59010121 นางสาวภัฑรกมล วัฒนจิตติ- 27 พฤศจิกายน 2563 อนุมัติ
6 59010301 นางสาวเสาวรส เบ้าคำภา- 27 พฤศจิกายน 2563 อนุมัติ