เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001007 : พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) ปรับปรุง 54 - ป.โท (แผน ก) เหมาจ่าย
ปีการศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 58910032 นางสาวสุภา คำมะฤทธิ์- 4 มกราคม 2562 อนุมัติ
2 59910171 นางสาวมณีพร ภิญโญ- 7 ธันวาคม 2561 อนุมัติ
3 59910170 นางสาวกิตติมา ทรงวัฒนา- 7 มกราคม 2562 อนุมัติ