เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท พิเศษ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101013 : พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)ปรับปรุง54 -แบบ ก2 พิเศษ
ปีการศึกษา 2560
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 58920050 นายอานนท์ สังขะพงษ์- 17 สิงหาคม 2561 อนุมัติ
2 57920196 นางสาวอาจารีย์ จันทร์พานิชย์- 17 สิงหาคม 2561 อนุมัติ
3 57920194 นางสาวเสาวภา เล็กวงษ์- 17 สิงหาคม 2561 อนุมัติ
4 58920240 นางสาวสิริพัชรีญา ตะวังทัน- 17 สิงหาคม 2561 อนุมัติ
5 57920188 นางสาววิจิตรา อิ่มอุระ- 17 สิงหาคม 2561 อนุมัติ
6 59920425 นางสาวภคภัทร พิชิตกุลธรรม- 17 สิงหาคม 2561 อนุมัติ
7 58920238 นางสาวปรียานุช นารถสิทธิ์- 17 สิงหาคม 2561 อนุมัติ
8 58920038 นางสาวกนกวรรณ แดงกระจ่าง- 17 สิงหาคม 2561 อนุมัติ