เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท พิเศษ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101006 : พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) ปรับปรุง 54 -ป.โทพิเศษ แผน ก
ปีการศึกษา 2560
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 55920275 นายจิรศักดิ์ ประจงบัว- 17 สิงหาคม 2561 อนุมัติ
2 55920304 นางสาวจุรานุช จอมโคกสูง- 17 สิงหาคม 2561 อนุมัติ
3 56920192 นางภาวิดา พันอินากูล- 17 สิงหาคม 2561 อนุมัติ
4 56920182 นายมนตรี ขุนอินทร์ทอง- 17 สิงหาคม 2561 อนุมัติ
5 56920184 นางเมวดี ศรีมงคล- 17 สิงหาคม 2561 อนุมัติ
6 56920185 นางสาวยุพาธร เสือเฒ่า- 17 สิงหาคม 2561 อนุมัติ
7 56920190 นางสาวศิโรรัตน์ แก้ววงดี- 17 สิงหาคม 2561 อนุมัติ
8 56920193 นางเสาวลักษณ์ ศรีโพธิ์- 17 สิงหาคม 2561 อนุมัติ