เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001002 : พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) ปรับปรุง 54 - ป.โท (แผน ก)
ปีการศึกษา 2560
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 56910017 เรือเอกหญิงปริยานุช ตั้งนรกุล- 17 สิงหาคม 2561 อนุมัติ
2 56910019 นางรสสุคนธ์ จารุวรรณบำรุง- 17 สิงหาคม 2561 อนุมัติ
3 56910023 นางอัจฉริยา ปุนนา- 17 สิงหาคม 2561 อนุมัติ