เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001007 : พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) ปรับปรุง 54 - ป.โท (แผน ก) เหมาจ่าย
ปีการศึกษา 2560
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 57910079 นางสาวสิริกัญญา เกษสุวรรณ- 15 มิถุนายน 2561 อนุมัติ
2 59910173 นางสาวเบญจวรรณ ปิ่นทอง- 15 มิถุนายน 2561 อนุมัติ