เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101156 : การบริหารการพยาบาล - ป.โทพิเศษ (แผน ข.) จังหวัดกาฬสินธุ์
ปีการศึกษา 2559
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 53921092 นางสาวธนตพร อ่อนชื่นชม- 18 สิงหาคม 2560 อนุมัติ
2 53921105 นางสาวพงศ์ลดา รักษาขันธ์- 18 สิงหาคม 2560 อนุมัติ
3 53921119 นางสาววรกัญญา พลอาษา- 18 สิงหาคม 2560 อนุมัติ
4 53921134 นางสาวอทิตยา ดาบลาอำ- 18 สิงหาคม 2560 อนุมัติ
5 53921138 นางสาวอัคพิน สุริวรรณ์- 18 สิงหาคม 2560 อนุมัติ