เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท พิเศษ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101085 : พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว) - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) ปี 48
ปีการศึกษา 2559
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 53920044 นางสาวทิพย์นราภรณ์ สังข์ศรีแก้ว- 18 สิงหาคม 2560 อนุมัติ
2 53920630 นายไพรัตน์ สวมขุนทด- 18 สิงหาคม 2560 อนุมัติ
3 53920042 นางวิวรรณา คล้ายคลึง- 18 สิงหาคม 2560 อนุมัติ