เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101001 : พย.ม. (การผดุงครรภ์ขั้นสูง) - ใหม่ 51 ป.โท พิเศษ (แผน ก)
ปีการศึกษา 2559
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 53920039 นาวาตรีหญิงวราภรณ์ ปฏิสังข์- 18 สิงหาคม 2560 อนุมัติ
2 53920614 นางรุ่งนภา มหิทธิ- 18 สิงหาคม 2560 อนุมัติ
3 53920038 นางสาวรักรุ้ง โกจันทึก- 18 สิงหาคม 2560 อนุมัติ
4 53920037 นางสาวมณิสรา ห่วงทอง- 18 สิงหาคม 2560 อนุมัติ