เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาประกาศนียบัตร (ต่ำกว่า ป.ตรี)
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101010 : ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (พ.ศ. 2551) - ต่ำกว่า ป.ตรี
ปีการศึกษา 2559
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 59010304 นางสาวกรรณิการ์ ประทุมมาศ- 14 ธันวาคม 2560 อนุมัติ
2 59010306 นางสาวกัญญารัตน์ แพทย์บุญจันทร์- 14 ธันวาคม 2560 อนุมัติ
3 59010307 นางสาวกัลยาณี พลพิทักษ์- 14 ธันวาคม 2560 อนุมัติ
4 59010308 นายกิตติพันธ์ ประไพพงค์- 14 ธันวาคม 2560 อนุมัติ
5 59010309 นางสาวขวัญฤดี มีภักดี- 14 ธันวาคม 2560 อนุมัติ
6 59010310 นางสาวเขมจิรา บุญรอด- 14 ธันวาคม 2560 อนุมัติ
7 59010311 นายคันฑามาส ชูเมือง- 14 ธันวาคม 2560 อนุมัติ
8 59010312 นางสาวจิรัฐติกาล สิงห์โต- 14 ธันวาคม 2560 อนุมัติ
9 59010313 นางสาวจุฑามาศ มีมาก- 14 ธันวาคม 2560 อนุมัติ
10 59010314 นางสาวจุฑารัตน์ บอมโคตร- 14 ธันวาคม 2560 อนุมัติ
11 59010315 นางสาวจุฑาวรรณ สรรพานิช- 14 ธันวาคม 2560 อนุมัติ
12 59010316 นางสาวชญานี แจ้งเจียม- 14 ธันวาคม 2560 อนุมัติ
13 59010317 นางสาวชนัดฎา เทพกุญชร- 14 ธันวาคม 2560 อนุมัติ
14 59010318 นางสาวชไมพร บือทอง- 14 ธันวาคม 2560 อนุมัติ
15 59010319 นางสาวชลธิชา แซ่ตั้ง- 14 ธันวาคม 2560 อนุมัติ
16 59010320 นางสาวชลัมพร โตเกิด- 14 ธันวาคม 2560 อนุมัติ
17 59010322 นายณรงค์ศักดิ์ แสงมาศ- 14 ธันวาคม 2560 อนุมัติ
18 59010324 นายธนวัฒน์ นกน้อย- 14 ธันวาคม 2560 อนุมัติ
19 59010325 นางสาวธนัชชา ไชยสิทธิ์- 14 ธันวาคม 2560 อนุมัติ
20 59010326 นางสาวธนาภรณ์ ปั้นสุวรรณ- 14 ธันวาคม 2560 อนุมัติ
21 59010327 นางสาวน้องน้อย ชัยกิตติภรณ์- 14 ธันวาคม 2560 อนุมัติ
22 59010328 นางสาวนิดารัตน์ มาตรกลาง- 14 ธันวาคม 2560 อนุมัติ
23 59010329 นางสาวนุชนาถ วิบุญญผล- 14 ธันวาคม 2560 อนุมัติ
24 59010330 นางสาวบรรจง นามวงศ์ษา- 14 ธันวาคม 2560 อนุมัติ
25 59010331 นางสาวบุษรา มูลทอง- 14 ธันวาคม 2560 อนุมัติ
26 59010333 นางสาวประภัสสร นวลโฉม- 14 ธันวาคม 2560 อนุมัติ
27 59010334 นางสาวปราริฉัตร กระลาม- 14 ธันวาคม 2560 อนุมัติ
28 59010336 นางสาวปัทมา สุริยนต์- 14 ธันวาคม 2560 อนุมัติ
29 59010337 นางสาวพรปวีณ์ วงลคร- 14 ธันวาคม 2560 อนุมัติ
30 59010338 นางสาวพรหมลักษณ์ เคี่ยงคำผง- 14 ธันวาคม 2560 อนุมัติ
31 59010339 นางสาวพลอย คำเหลือ- 14 ธันวาคม 2560 อนุมัติ
32 59010340 นางสาวพิกุล คำเงิน- 14 ธันวาคม 2560 อนุมัติ
33 59010341 นางสาวเพ็ญผกา มั่นใหญ่- 14 ธันวาคม 2560 อนุมัติ
34 59010342 นางสาวมณีรัตน์ สุเรรัมย์- 14 ธันวาคม 2560 อนุมัติ
35 59010343 นางสาวมุกดา เกตุสงกา- 14 ธันวาคม 2560 อนุมัติ
36 59010345 นางสาวยุวดี สุขประเสริฐ- 14 ธันวาคม 2560 อนุมัติ
37 59010346 นางสาวรวิ เพทายรัตนา- 14 ธันวาคม 2560 อนุมัติ
38 59010348 นางสาวรังสิยา ผลเจริญ- 14 ธันวาคม 2560 อนุมัติ
39 59010349 นางสาวรัชนี ญาติเจริญ- 14 ธันวาคม 2560 อนุมัติ
40 59010351 นางละมัย สนิทปะโค- 14 ธันวาคม 2560 อนุมัติ
41 59010352 นางสาวลักษณา จินดา- 14 ธันวาคม 2560 อนุมัติ
42 59010353 นางสาววนิดา จรูญภักดิ์- 14 ธันวาคม 2560 อนุมัติ
43 59010354 นางสาววรรณิภา แท่นประเสริฐ- 14 ธันวาคม 2560 อนุมัติ
44 59010355 นางสาววรัญญู พลอยมุกดา- 14 ธันวาคม 2560 อนุมัติ
45 59010356 นางสาววิไลพันธ์ บุญทา- 14 ธันวาคม 2560 อนุมัติ
46 59010357 นายวีระศักดิ์ คำเพิ่ม- 14 ธันวาคม 2560 อนุมัติ
47 59010358 นางสาวศศิธร โสศรีภา- 14 ธันวาคม 2560 อนุมัติ
48 59010359 นายสมพงศ์ คชวัฒน์- 14 ธันวาคม 2560 อนุมัติ
49 59010360 นางสาวสมพร คำดาวเรือง- 14 ธันวาคม 2560 อนุมัติ
50 59010362 นายสราวุธ พุฒน้อย- 14 ธันวาคม 2560 อนุมัติ
51 59010363 นางสาวสโรชา ซื่อตรง- 14 ธันวาคม 2560 อนุมัติ
52 59010364 นางสาวสโรชา โละนิโย- 14 ธันวาคม 2560 อนุมัติ
53 59010365 นางสาวสุกัญญา ศรีมันตะ- 14 ธันวาคม 2560 อนุมัติ
54 59010366 นางสาวสุธาวัลย์ กุญชรรักษ์- 14 ธันวาคม 2560 อนุมัติ
55 59010367 นางสาวสุนารี ไชยสาคร- 14 ธันวาคม 2560 อนุมัติ
56 59010368 นางสาวสุพัตรา บุญประสิทธิ์- 14 ธันวาคม 2560 อนุมัติ
57 59010369 นางสาวเสาวนีย์ ฟ้องเสียง- 14 ธันวาคม 2560 อนุมัติ
58 59010371 นางสาวอนุสรา สังขพงษ์- 14 ธันวาคม 2560 อนุมัติ
59 59010372 นางสาวอารีรัตน์ โชคเหมาะ- 14 ธันวาคม 2560 อนุมัติ
60 59010373 นางสาวอุลัยรัตน์ เจือจันทร์- 14 ธันวาคม 2560 อนุมัติ
61 59010374 นายเอกชัย เขื่อนจักร์- 14 ธันวาคม 2560 อนุมัติ