เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท พิเศษ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101002 : พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) ปรับปรุง 54 -ป.โทพิเศษ แผน ก
ปีการศึกษา 2559
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 55920300 นางสาวอรนุช อักษรดี- 16 มิถุนายน 2560 อนุมัติ
2 55920293 นางรักชนก คำมะนาง- 16 มิถุนายน 2560 อนุมัติ
3 55920289 นางสาวนวลฉวี หวังดี- 16 มิถุนายน 2560 อนุมัติ
4 55920288 นางสาวธิดา แต่งประกอบ- 16 มิถุนายน 2560 อนุมัติ