เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001002 : พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) ปรับปรุง 54 - ป.โท (แผน ก)
ปีการศึกษา 2559
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 55910154 นางภัทร์ภร อยู่สุข- 16 มิถุนายน 2560 อนุมัติ
2 56910015 นางสาวนันท์นภัส เลี้ยงพันธุ์- 22 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
3 56910013 นางฐิติมา แซ่แต้- 16 มิถุนายน 2560 อนุมัติ