เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101015 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา 2559
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 55010257 นางสาวศรัณยา กลมเหลา- 22 ธันวาคม 2559 อนุมัติ
2 55010248 นางสาวพรพิมล แสงอาจ- 22 ธันวาคม 2559 อนุมัติ
3 55010107 นายนิรุตน์ วรรณศิริ- 22 ธันวาคม 2559 อนุมัติ
4 55010238 นางสาวกฤตพร เงินยัง- 22 ธันวาคม 2559 อนุมัติ