เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท พิเศษ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101156 : การบริหารการพยาบาล - ป.โทพิเศษ (แผน ข.) จังหวัดกาฬสินธุ์
ปีการศึกษา 2558
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 53921125 นางวิไลวรรณ แสนอุบล- 19 สิงหาคม 2559 อนุมัติ
2 53921114 นางรัตน์เกล้า พบสมัย- 19 สิงหาคม 2559 อนุมัติ
3 53921085 นางสาวจีราวรรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร- 19 สิงหาคม 2559 อนุมัติ