เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001260 : พย.ม. (หลักสูตรนานาชาติ) Nursing Administration plan A - ป.โท เต็มเวลา ปี 55
ปีการศึกษา 2558
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 57910210 Ms.SUVEKSHA SHRESTHA- 19 สิงหาคม 2559 อนุมัติ