เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท พิเศษ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101003 : พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) ปรับปรุง 54 -ป.โทพิเศษ แผน ก
ปีการศึกษา 2558
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 55920227 นางสาววัชราภรณ์ สิมศิริวัฒน์- 17 มิถุนายน 2559 อนุมัติ
2 55920232 นางสาวอังคณา แจ่มนิยม- 17 มิถุนายน 2559 อนุมัติ