เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท พิเศษ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101086 : การพยาบาลผู้สูงอายุ - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) ปี 49
ปีการศึกษา 2557
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 51960566 นางอิชญา พงษ์อร่าม- 17 สิงหาคม 2558 อนุมัติ
2 52921206 นางสาวอมรวรรณ ฤทธิเรือง- 17 สิงหาคม 2558 อนุมัติ
3 52920707 นางสาวศตพร เทยาณรงค์- 17 สิงหาคม 2558 อนุมัติ
4 51960584 นางสาวลัญชนา พิมพันธ์ชัยยบูลย์- 17 สิงหาคม 2558 อนุมัติ
5 54920225 นางเพ็ญประภา เทียบคุณ- 17 สิงหาคม 2558 อนุมัติ
6 54920223 นางสาวฉัตรฤดี ภาระญาติ- 17 สิงหาคม 2558 อนุมัติ