เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท พิเศษ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101083 : พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) - ป.โทพิเศษ (แผน ก.)
ปีการศึกษา 2557
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 51960576 นางสินีนุช หลวงพิทักษ์- 17 สิงหาคม 2558 อนุมัติ
2 54920174 นางสาวเพิ่มพูล บุญมี- 17 สิงหาคม 2558 อนุมัติ
3 51960568 นางสาวนิชาภา สุขประเสริฐ- 17 สิงหาคม 2558 อนุมัติ
4 52921174 นางสาวธนัญชกร ช่วยท้าว- 17 สิงหาคม 2558 อนุมัติ
5 52920951 นางดวงกมล ดีทองคำ- 17 สิงหาคม 2558 อนุมัติ