เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท พิเศษ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101077 : พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) ปรับปรุง 49 - ป.โท พิเศษ (แผน ก)
ปีการศึกษา 2557
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 51923940 นาวาตรีหญิงจิรภา เพ็งฉาย- 17 สิงหาคม 2558 อนุมัติ
2 51923964 นางสาวณิชกานต์ กัญเจียก- 17 สิงหาคม 2558 อนุมัติ
3 51924008 นางมยุรี ตนคัมภีรวาท- 17 สิงหาคม 2558 อนุมัติ
4 51924015 นาวาตรีหญิงระวิพรรณ สุนทรเวชพงษ์- 17 สิงหาคม 2558 อนุมัติ
5 51924022 นางฤดีวรรณ รัตนานุวัติ- 17 สิงหาคม 2558 อนุมัติ