เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001257 : พย.ม. (หลักสูตรนานาชาติ) Gerontological Nursing Pathway ปรับปรุง 55 -ป.โทเต็มเวลา แผน ก
ปีการศึกษา 2557
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 56910328 Ms.TRAN THI HOANG OANH- 17 สิงหาคม 2558 อนุมัติ
2 56910320 Ms.LE THI THANH TUYEN- 17 สิงหาคม 2558 อนุมัติ
3 56910318 MR.HUYNH VAN LOC- 17 สิงหาคม 2558 อนุมัติ