เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001255 : พย.ม. (หลักสูตรนานาชาติ) Maternity Nursing and Midwifery Pathway ปรับปรุง 55 -ป.โทเต็มเวลา แผน ก
ปีการศึกษา 2557
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 56910316 Ms.HOANG THI OANH- 17 สิงหาคม 2558 อนุมัติ
2 56910103 Ms.KENCHO ZANGMO- 17 สิงหาคม 2558 อนุมัติ
3 56910106 Ms.LE THI NHU PHUONG- 17 สิงหาคม 2558 อนุมัติ
4 56910319 Ms.LE THI BICH NGOC- 17 สิงหาคม 2558 อนุมัติ
5 56910321 Ms.LUONG THI HOA- 17 สิงหาคม 2558 อนุมัติ
6 56910108 MRS.NGUYEN THI LE THUONG- 17 สิงหาคม 2558 อนุมัติ
7 56910326 Ms.NGUYEN THI THU HANG- 17 สิงหาคม 2558 อนุมัติ