เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101005 : พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) ปรับปรุง 54 -ป.โทพิเศษ แผน ก
ปีการศึกษา 2557
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 55920255 นายนนทกร ดำนงค์- 19 มิถุนายน 2558 อนุมัติ
2 55920257 นางสาวบุษยารัตน์ ลอยศักดิ์- 19 มิถุนายน 2558 อนุมัติ
3 55920272 นางสาวอาทิตยา อติวิชญานนท์- 19 มิถุนายน 2558 อนุมัติ