เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101087 : การพยาบาลผู้สูงอายุ - ป.โทพิเศษ (แผน ข.) จังหวัดกาฬสินธุ์ เหมาจ่าย ปี 49
ปีการศึกษา 2557
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 54920246 นางสาวภัทริยา อัยวรรณ- 8 สิงหาคม 2557 อนุมัติ
2 54920242 นางเบญจา สนิทสิงห์- 8 สิงหาคม 2557 อนุมัติ
3 54920240 นางนันท์นลิน บรรจโรจน์- 8 สิงหาคม 2557 อนุมัติ
4 54920235 นางสาวจิราพร โพธิชัย- 8 สิงหาคม 2557 อนุมัติ