เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101086 : การพยาบาลผู้สูงอายุ - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) ปี 49
ปีการศึกษา 2557
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 52921196 นางสาวคิ้ม ทศพักดิ์- 8 สิงหาคม 2557 อนุมัติ
2 52920232 นางจินตนา หามาลี- 8 สิงหาคม 2557 อนุมัติ
3 51920260 นาวาตรีเฉลิม เข็มวงค์- 8 สิงหาคม 2557 อนุมัติ
4 51920284 นางณภัทรพร น้อยรูปเรา- 8 สิงหาคม 2557 อนุมัติ
5 52920236 นางสาวปภาวรินทร์ สุวรรณเพชร- 8 สิงหาคม 2557 อนุมัติ
6 52920237 นางสาวมลฤดี โพธิ์พิจารย์- 8 สิงหาคม 2557 อนุมัติ
7 52920027 นางรัตนาภรณ์ วัฒนา- 8 สิงหาคม 2557 อนุมัติ
8 51924251 นางสาววนิดา ศรีวรกุล- 8 สิงหาคม 2557 อนุมัติ
9 52920240 นางอัญชุลี ไชยวงศ์น้อย- 8 สิงหาคม 2557 อนุมัติ