เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท พิเศษ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101083 : พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) - ป.โทพิเศษ (แผน ก.)
ปีการศึกษา 2557
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 52920244 นางผาสุก มั่นคง- 8 สิงหาคม 2557 อนุมัติ
2 50920759 นางรัชดา เย็นสวัสดิ์- 8 สิงหาคม 2557 อนุมัติ
3 52920033 นางสาวสุวดี มีสมบูรณ์- 8 สิงหาคม 2557 อนุมัติ