เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001079 : พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) ใหม่ 49 - ป.โท (แผน ก)
ปีการศึกษา 2557
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 52910108 นางสาวเพ็ญประภา อัศวศิลาวสุกุล- 8 สิงหาคม 2557 อนุมัติ
2 53910014 นางสาวสาวิตรี วงศ์อินจันทร์- 16 มิถุนายน 2557 อนุมัติ
3 53910015 นางสาวสิริมา ชุ่มศรี- 8 สิงหาคม 2557 อนุมัติ
4 52910023 นางสุรีทร ส่งกลิ่น- 8 สิงหาคม 2557 อนุมัติ