เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001083 : การพยาบาลผู้ใหญ่ - ป.โท (แผน ก.) ปี 49
ปีการศึกษา 2554
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 52910014 นางสาวธิดารัตน์ เจิมภูมิอุดม- 5 มีนาคม 2555 อนุมัติ
2 51910292 นางปาณิกา พรมภักดิ์- 18 มกราคม 2555 อนุมัติ
3 52910015 นางสาวเพ็ญวิสาข์ เจริญวุฒิมากร- 11 เมษายน 2555 อนุมัติ