เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001079 : พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) ใหม่ 49 - ป.โท (แผน ก)
ปีการศึกษา 2554
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 53910945 นางสาวจิรกุล ครบสอน- 5 มีนาคม 2555 อนุมัติ
2 51911381 นางสาวศุภิศา ลี้มิ่งสวัสดิ์- 11 เมษายน 2555 อนุมัติ
3 51912927 นางอรุณี ไรปิ่น- 5 มีนาคม 2555 อนุมัติ