เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001088 : การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว - ป.โท (แผน ก.) ปี 48
ปีการศึกษา 2554
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 51911183 นางราภรณ์ คงฉันท์มิตรกุล- 19 กันยายน 2554 อนุมัติ
2 51911176 นางนีรนุช สุริยะรังษี- 28 ตุลาคม 2554 อนุมัติ
3 50910088 นางณัฐพร ไกยราช- 28 กันยายน 2554 อนุมัติ