เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท พิเศษ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101085 : พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว) - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) ปี 48
ปีการศึกษา 2553
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 46921357 นางจำพร วงษ์ทรัพย์ทวี- 14 กรกฎาคม 2553 อนุมัติ
2 46923408 นางสาวดาวรินทร์ พรสวัสดิ์- 14 กรกฎาคม 2553 อนุมัติ