เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101157 : การบริหารการพยาบาล - ป.โทพิเศษ (แผน ข)
ปีการศึกษา 2552
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 46924030 นางสาวจิระมารถ กระเป๋าทอง- 30 มิถุนายน 2552 อนุมัติ
2 45922714 นางลาวัลย์ รักษนาเวศ- 10 กรกฎาคม 2552 อนุมัติ