เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001181 : การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน - ป.โท (แผน ก.)
ปีการศึกษา 2550
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 46910112 นางสาวอโนทัย วิริยะ- 20 มิถุนายน 2551 อนุมัติ
2 46910120 นางสาวอัมราภรณ์ ภู่ระย้า- 18 มิถุนายน 2551 อนุมัติ