เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001137 : การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช - ป.โท (แผน ก.) ปี 49
ปีการศึกษา 2550
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 46910251 นางสาวสุรินทร์ สร้อยสังวาลย์- 14 กรกฎาคม 2551 อนุมัติ
2 46910235 นายประภาส ธนะ- 20 มิถุนายน 2551 อนุมัติ