เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท พิเศษ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101182 : การพยาบาลอาชีวอนามัย - ป.โทพิเศษ (แผน ก) ปี 46
ปีการศึกษา 2550
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 47922152 นางสาวปาจรา โพธิหัง- 24 กันยายน 2550 อนุมัติ
2 47922114 นางสาวขนิษฐา ช้อยเพ็ง- 28 พฤศจิกายน 2550 อนุมัติ