เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001083 : การพยาบาลผู้ใหญ่ - ป.โท (แผน ก.) ปี 49
ปีการศึกษา 2549
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 47912188 MR.ALI HAMZAH- 30 สิงหาคม 2549 อนุมัติ
2 47912199 MR.TARJUMAN - 9 ตุลาคม 2549 อนุมัติ
3 47910883 นายศักดิ์นรินทร์ หลิมเจริญ- 16 ตุลาคม 2549 อนุมัติ