เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001080 : การพยาบาลครอบครัว - ป.โท (แผน ก)
ปีการศึกษา 2549
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 45911457 นางสาวจุฑารัตน์ เทียมวรรณ- 22 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติ
2 45911479 นางสาวมาลิน มาลาอี- 22 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติ