เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101080 : การพยาบาลครอบครัว - ป.โทพิเศษ (แผน ก.)
ปีการศึกษา 2548
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 45922817 นางสาวปัญจภรณ์ ยะเกษม- 15 กุมภาพันธ์ 2549 อนุมัติ
2 45922806 นางบุษกร สืบซึ้ง- 26 เมษายน 2549 อนุมัติ