เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001080 : การพยาบาลครอบครัว - ป.โท (แผน ก)
ปีการศึกษา 2548
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 44910071 นางจินตนา เลื่อมใส- 7 เมษายน 2549 อนุมัติ
2 44910118 นางสาวปรัชญาภรณ์ ดอกกุหลาบ- 14 กรกฎาคม 2549 อนุมัติ
3 44910129 นางสมจิตต์ ธีรทรัพย์กุล- 14 กรกฎาคม 2549 อนุมัติ