เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001077 : พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) - ป.โท (แผน ก) ปี 49
ปีการศึกษา 2545
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 43911411 นางนงค์นุช สุเมธ- 4 พฤศจิกายน 2545 อนุมัติ
2 43911352 นางสาวพรสวรรค์ แก้วมะ- 19 กันยายน 2545 อนุมัติ
3 43911396 นางอินทิรา พันธุ์เมธิศร์- 4 พฤศจิกายน 2545 อนุมัติ