เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001080 : การพยาบาลครอบครัว - ป.โท (แผน ก)
ปีการศึกษา 2545
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 40910837 นางสาวณัฏฐา วรรธนะวิโรจน์- 20 มิถุนายน 2545 อนุมัติ
2 40910848 นางธมลวรรณ เหลืองเจริญกุล- 16 พฤษภาคม 2545 อนุมัติ
3 42910013 นางสาวธารกมล เชาว์สมุทร- 20 มิถุนายน 2545 อนุมัติ
4 43911547 นางสาวนภัสวรรณ แก้วหลวง- 19 กรกฎาคม 2545 อนุมัติ
5 40910871 นางสุรีย์รัตน์ ชลันธร- 20 มิถุนายน 2545 อนุมัติ