เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตสถาบันสมทบ
ระดับการศึกษาสถาบันสมทบ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101202 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 - ป.ตรี : สถาบันสมทบวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
ปีการศึกษา 2559
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 59000165 นางสาวอุมาพร โกปิยนันท์อันดับ 2 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
2 59000164 นางสาวอิษยา วัฒนรังษี- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
3 59000163 นางสาวอารียา บำรุงชีพอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
4 59000162 นายอาณาจักร สุขไพโรจน์- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
5 59000161 นางสาวอัญชลี ชีวไพบูลย์ศิลป์- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
6 59000160 นางสาวอังศุมาลิน กองจินดาอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
7 59000159 นางสาวอลิสา สุรินทร์วัฒนกุล- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
8 59000158 นางสาวอรพรรณ หงษ์เวียงจันทร์- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
9 59000157 นางสาวอมรรัตน์ บุญตา- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
10 59000156 นางสาวสุภัสรา เสมสวัสดิ์- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
11 59000155 นางสาวสุนันทา โภชเจริญอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
12 59000154 นางสาวสุกัลยา ประทุมมาต- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
13 59000153 นายสิริวัฒน์ พานิชอัตรา- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
14 59000152 นางสาวสิริรัตน์ ละออง- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
15 59000151 นางสาวสิริพร วิฤทธิ์- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
16 59000150 นางสาวสมหญิง จันทราวัฒน์- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
17 59000149 นางสาวศุภสุตา ทั่งเพชรอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
18 59000148 นางสาวศิริพร รำพึงพวก- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
19 59000147 นางสาวศิริพร ปัญญา- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
20 59000146 นายศราวุธ นาสืบ- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
21 59000145 นางสาววิลาวัณย์ รุ่งสว่าง- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
22 59000144 นางสาววิภาวี ภู่ทับทิม- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
23 59000143 นางสาววิชุดา เพชโรภาส- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
24 59000142 นางสาววารินทร์ จุนเจริญ- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
25 59000141 นางสาววันเพ็ญ คำมูล- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
26 59000140 นางสาววรัญญา อินทบาล- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
27 59000139 นางสาววรรณรดา บุตตา- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
28 59000138 นางสาววรพรรณ นวลจันทร์- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
29 59000137 นางสาววนิดา ทองจุลละ- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
30 59000136 นางสาววณัญญา ค้าผลอันดับ 1 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
31 59000135 นางสาวลลิตา เยี่ยมภพ- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
32 59000134 นางสาวลลิดา ชิณเดช- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
33 59000133 นางสาวรัชนี อุทัยวงค์อันดับ 2 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
34 59000132 นางสาวรวิภา พฤกษาผล- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
35 59000131 นางสาวเมทินี ศรีบุรินทร์- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
36 59000130 นางสาวมัลลิกา นิยมภักดิ์อันดับ 2 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
37 59000129 นายภูมิบดี เขียวมรกต- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
38 59000128 นางสาวภุมรินทร์ คำหล้าแก้ว- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
39 59000127 นายภานุพล ปุริสพันธ์- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
40 59000126 นางสาวภาณุมาศ มั่นคงอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
41 59000125 นางสาวภัทราพร จันทโชติอันดับ 1 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
42 59000124 นางสาวพุทธรักษา แสนเฮืองอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
43 59000123 นางสาวพิมพ์พิชชา เทียนน้อย- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
44 59000122 นางสาวพิชญธิดา รุณเจริญอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
45 59000121 นางสาวพัชรี สุขเกษม- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
46 59000120 นางสาวพัชริดา สิงขุดร- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
47 59000119 นางสาวพรรณภิตา ปานมงคลอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
48 59000118 นางสาวพรชนก นาคสกุล- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
49 59000117 นางสาวพนัชกร จิรกุลวัชรานนท์- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
50 59000116 นางสาวเปรมสุดา เพียรชอบอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
51 59000115 นางสาวปิยพร ภักดีอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
52 59000114 นางสาวปาริษา ศรีลางค์- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
53 59000113 นางสาวปทุมรัตน์ วิฤทธิ์- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
54 59000112 นางสาวบุญยาพร เชื้อตาแสง- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
55 59000111 นางสาวบงกช ก้องสนั่นอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
56 59000110 นางสาวนุชนาถ เอี่ยมประเสริฐสุข- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
57 59000109 นางสาวนุจรี สุปผล- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
58 59000108 นางสาวนิติยา ยงไธสง- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
59 59000107 นางสาวนันทกานต์ คล่องแคล่ว- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
60 59000106 นางสาวนลิณี ดีหมั่น- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
61 59000105 นางสาวนฤมล บุญเชิญ- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
62 59000104 นางสาวธาริณี สุขทัศน์- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
63 59000103 นายธารารัตน์ บุญอุ้ม- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
64 59000102 นางสาวธารารัตน์ เชิดนาม- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
65 59000101 นางสาวธันยาภรณ์ เจิมเกาะ- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
66 59000100 นายเดชาวัต แสงเรือง- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
67 59000099 นางสาวณัฐสิตา สุริโยภาสอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
68 59000098 นางสาวณัฐวิสา เกษสุวรรณ์อันดับ 2 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
69 59000097 นายณัฐพล ชัยสังข์- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
70 59000096 นางสาวณัฐกานต์ บ่อพลอยอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
71 59000095 นางสาวณัชภรณ์ พลวรรณ์- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
72 59000094 นางสาวฐิติรัตน์ เกิดในมงคลอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
73 59000093 นางสาวชุติกานต์ งามเสงี่ยมอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
74 59000092 นางสาวชาลินี สุวรรณตรีอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
75 59000091 นางสาวชาคริยา ลับเหลี่ยม- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
76 59000090 นางสาวจุฑาทิพย์ ประชุมชน- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
77 59000089 นางสาวจิรพร นุชสาย- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
78 59000088 นางสาวจันทร์ทิวา หงสาวดีอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
79 59000087 นางสาวขวัญใจ วงษ์กำปั่น- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
80 59000086 นางสาวเกศิรินทร์ โรจนมณเฑียร- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
81 59000085 นางสาวเกศกมล เจียมจำรัส- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
82 59000084 นางสาวกันตา ใจใส- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
83 59000083 นางสาวกัญญารัตน์ จะแจ้ง- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
84 59000082 นางสาวกรกนก ผ่องผาด- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ